Algemene voorwaarden

Voorwaarden betreffende het uitvoeren van werkzaamheden en het verrichten van diensten door derden, alsmede betreffende het inkopen van materialen en andere zaken van derden, gedeponeerd door de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) ter Griffe van de Rechtbank te Rotterdam op 19 juni 2003.

I. ALGEMEEN
1. Definities
– “de Onderneming”: de gebruiker van deze Voorwaarden;
– “Opdrachtnemer”: iedere rechtspersoon, onderneming of natuurlijk persoon die zich jegens de Onderneming verbindt om buiten dienstbetrekking werkzaamheden uit te voeren en/of diensten te verrichten, al dan niet gepaard gaande met het leveren van zaken welke daartoe nodig zijn;